Poslední aktualizace  2022 


   FAN dipóly - jednoduchá vícepásmová KV anténa, které se hodí i pro vysoké výkony - příklad návrhu pro pásmo 40, 30, 17 a 12 m

FAN dipóly

 
I. Popis antény


FAN dipól je zdánlivě jednoduchá KV anténa, která se hodí pro vysílání a příjem na několika pásmech krátkých vln. Jedná se o paralelně zapojené půlvlnné dipóly, které mají mezi sebou značnou vzájemnou vazbu.

Další charakteristiky:

1. Vůči zemi je to symetrická anténa se symetrickým napájením. Žádný díl antény není (nemusí být) uzemněn. Pro případ napájení nesymetrickým napáječem (koaxiálním kabelem) anténa vyžaduje, aby byl vyřešen přechod mezi symetrickou a nesymetrickou částí napáječe.
2. Pro potlačení společných zemních proudů obvykle stačí jeden kvalitní linkový izolátor (balun 1:1), protože anténa má v místě napájení nízké impedance.

Cílem dnešní úlohy je najít geometrické rozměry zářičů pro každé pásmo ze 40, 30, 17 a 12 metrů s tím, že zářič pro pásmo 40m je vyroben z Cu lana o průměru d1 =  4mm a zářiče pro ostatní pásma jsou vyrobené z Cu lan o průměru d2 = 1.6 mm. Rozteče os vodičů zářičů jsou podél antény konstantní. Rozteč s = 100 mm.

II. Schéma antény

Fan dipole schematics

Schéma antény jsem převzal z jejího modelu MMANA, který je ke stažení k dispozici zde. Pro práci v systému EZNEC je k dispozici model stejných rozměrů. Všechny geometrické rozměry jsou zřejmé z tabulky vodičů, obr. 2., program EZNEC:

Wires - vodiče

Cvičně vypočteme vyzařovací diagram v pásmu 12 m (24.9 MHz), v horizontální rovině (azimut) a ve vertikální rovině (elevace):

Azimut

Elevace

Z obou diagramů vidíme, že vyzařovací charakteristika odpovídá dipólu, který je zavěšen přibližně ve výšce odpovídající jedné polovině délky vlny (H=7m, pásmo 12m).

III. Průběh impedancí na svorkách antény

V této části řešení provedeme základní porovnání výsledků výpočtových metod obou běžných programů pro modelování. Porovnáme výsledky získané z MMANA, zemní systém MININEC a výsledky získané z programu EZNEC, zemní systém MININEC a zemní systém Real/High Accuracy. Začneme systémem EZNEC, nabízí nám více grafických zobrazení (např. Smith diagram, VSWR-frekvence, ...). První dva obrázky zobrazují průběh impedancí mezi 7 MHz a 26 MHz. Na prvním obrázku je zeleným bodem označen kmitočet 7 MHz, na druhém je označen kmitočet 24 MHz. Oba výpočty provedeny pro zemní systém MININEC.

Smith 7

Smith 24

Ekvivalentní výpočet se zemním systémem Real/High Accuracy jsem rovněž provedl a průběhy impedancí jsou zde:

Smith high accuracy
 

Ze srovnání vidíme rozdíl v hodnotách a průbězích vypočtených impedancí pro rozdílné zemní systémy. Pro snadnější nastavování délek mnoha vodičů antény (v našem případě se zkracuje stříháním celkem 8 délek ramen dipólů na dvou vysokých podpěrách) doporučuji pro výpočet používat model země Real/High Accuracy, systému EZNEC, NEC-2.

Pokud chceme vidět průběhy VSWRv závislosti na kmitočtu, můžeme si po výpočtu impedancí přepnout odpovídající zobrazení diagramů. Následující obrázky průběhů jsou pro MININEC a Real/HAccuracy:

VSWR MININEC

VSWR HAccuracy

Z obrázků vidíme, že hodnoty VSWR < 1.5 má anténa na kmitočtech 7.08 MHz, 10.12 MHz, 18.1 MHz a 24.9 MHz. Na posledním diagramu vidíme ještě jednu z nižších hodnot VSWR na třetí harmonické zářiče pro 7 MHz. Minimum VSWR je však za požadovaným kmitočtem pásma 21 MHz (je značen zeleným bodem, v tomto bodě je však VSWR vysoké).

Samozřejmě, že můžeme provést výpočet impedancí i v programu MMANA (system MININEC). Vypočtené hodnoty R, jX, VSWR jsou stejné, odpovídají hodnotám EZNEC (MININEC). Víme, že impedance dipólu závisí na jeho instalované výšce nad zemí. Program MMANA umožňuje v roletce Add height snadno přidat výšku antény, např. 5 m a vyšetřit hodnoty impedancí v nové výšce - viz druhý obrázek. Vidíme, že hodnoty impedancí jsou velice-velice odlišné, v tabulce máme oba výpočty pod sebou, nový je zvýrazněn. To je však vlastnost horizontálních dipólů nad zemí:

mmana r, jx

R, jX

Program MMANA rovněž umožňuje grafické zobrazení průběhů. Zobrazení je však omezené na konkrétní body, jejich volba má omezení daná programem. Výpočet se provádí po stisknutí tlačítka "Plots". My ho však nyní použijeme pro zobrazení vyzařovacích diagramů na několika pásmech:

Pattern - all band

Vyzařovací diagramy jsou typické pro dipóly instalované nízko nad zemí, v pásmu 24 MHz odpovídají dipólu instalovanému ve výšce H = 1/2 WL (1/2 vlnové délky).

IV. Průběhy proudů v anténních zářičích

Dipóly byly instalované s poměrně malou konstatntní roztečí vodičů pro jednotlivá pásma. Rozteč s = 100 mm představuje opravdové minimum, při kterém lze ještě jakž takž ovlivňující se zářiče nastavit v modelech antén i v reálu jejich stříháním. Velká vzájemná vazba způsobí, že určený zářič, např. pro pásmo 18 MHz vybudí značné velikosti proudů i v dalších zářičích a ty rovněž vyzařují:

proudy

Při realizaci antény typu FAN dipól vřele doporučuji modelovat programem EZNEC a v systému země Real/High Accuracy co nejpřesněji délky jednotlivých dipólů pro požadovaný rezonanční kmitočet v dané výšce, nikoliv v jiné výšce a stanovit si, jak se kmitočet mění s délkou zářiče. Viz další 2 obrázky:

  7.08 MHz

7.2 MHz

Příklad ukazoval, že zkrácení ramen o cca 150 mm posune minimum VSWR asi o 120 kHz. Protože dipóly mají vzájemnou vazbu, provedeme kontrolu a "doladění" antény na všech ostatních pásmech. Zde pouze kontrola na pásmu 18 MHz. Vidíme, že změna délky zářiče v malém rozsahu (300 mm) a v pásmu 40m neměla při rozteči s = 100 mm žádný vliv na průběh impedancí zářiče pásma 18 MHz.

 

18MHz 2

18MHz

 

V. Praktické poznatky

Přestože je anténa vícepásmová, dominantní vyzařování na konkrétním pásmu zajišťuje jeden konkrétní dipól ve výšce H. Této skutečnosti odpovídají parametry antény, jako je tvar vyzařovacího diagramu, zisk antény a impedance na svorkách antény poblíž pracovního kmitočtu. U antény lze využitím její symetrie výborně potlačit společné zemní proudy. Proto je anténa při příjmu tichá. Umožňovala příjem poměrně slaboučkých signálů v městském QTH.

U antény typu FAN dipól si musíme uvědomit, že impedance dipólu je těžce závislá na výšce instalace. Co vyhovuje na jednom pásmu, nemusí platit na jiném. O impedancích dipólu v závislosti na výšce jsem psal již v minulosti, např.:

http://ok1ufc.nagano.cz/KV_anteny/dipol_prizpusobovani.htm

http://ok1ufc.nagano.cz/KV_anteny/H_Z_dipol_20m.htm

jev je samozřejmě dobře znám a byl v různých publikacích i na Internetu mnohokrát popsán.

Dále si musíme uvědomit, že impedanci dipólu ovlivňuje také vodivost použitého materiálu. Například zářiče z měděného lana budou vykazovat úplně jinou hodnotu impedancí na svorkách, než zářiče z nerezového lana. Měděné lano však mění s časem i s teplotou geometrickou délku. Rovněž platí, že hlavně změna délky nejdelšího dipólu (pro nejnižší pásmo) nám bude ovlivňovat ladění některých nebo všech dalších dipólů.
Aby to nebylo jednoduché, tak platí, že v běžných programech (MMANA, EZNEC), nelze nastavit rozdílný materiál pro jednotlivé vodiče. Nebo to lze jen nepřímo a složitě.
A rázem máme po jednoduchosti antény typu FAN dipól, případně nám sublimuje vize, že do každého dipólu dopravíme vysoký výkon bez přizpůsobovacích obvodů.
Přesto bychom řešení neměli s ohledem na uvedené aspekty vzdát. Právě precizní modelování NEC nám může najít cestu, jak cílů dosáhnout.

Porovnání příjmu s magnetickou smyčkou Hula Loop: signály FT8 jsem dekódoval u FAN dipólu s reporty nepatrně lepšími. S magnetickou smyčkou Hula Loop (s předzesilovačem)  jsem nenašel ve stejném směru žádný signál navíc, který bych s anténou FAN dipól nebyl schopen přijímat.

Abychom využili těch nejlepších vlastností dipólu, kterých lze využít, dbáme na to, aby anténa vždy byla symetrická, tedy, aby ramena pro jedno pásmo měla stejnou délku. Kvůli vzájemnému vlivu zářičů doporučuji anténu instalovat do volného prostoru. Popsaná anténa byla navržena a modelována pro instalaci ve výšce H = 7 m, s využitím 2 podpěr. Jako podpěry mi sloužily vlajkové stožárky, které umožňovaly snést zářiče antény do polohy, ve které bylo možné zkrátit jejich délku na obou koncích stříháním. Při úpravě to zamenalo upravovat délku až osmi vodičů, protože dochází ke vzájemnému ovlivňování. Prakticky to tedy znamenalo po úpravě délky zvihnout anténu do pracovní výšky a měřit impedance na každém pásmu vždy po každém drobném zásahu do délky zářičů.

Anténa byla při zkouškách napájena koaxiálním kabelem přes jeden společný linkový izolátor (balun) a na požadovaných kmitočtech 7.08 MHz, 10.12 MHz, 18.1 MHz a 24.9 MHz bylo nejhorší naměřené VSWR do 1.5

Pro rychlé nastavení antény doporučuji použít anténní analyzátor, který umožňuje s okamžitou odezvou měřit VSWR (nebo impedanci) na všech použitých kmitočtech současně.

Anténa je použitelná pro vysoké výkony. Můj limit byl daný typem použitého koaxiálního kabelu (RG58).

Reálná anténa byla zkonstruována z měděných lan. Dipól pro pásmo 40 m je nosný, namáhaný tahovým napětím od předpětí, hmotností ostatních zářičů, jejich rozpěrek a hmotností centrálního dílu z PVC, který obsahuje balun a je zatížen koaxiálním kabelem. Proto byl konstruován z tlustého Cu lana o průměru 4 mm, ale i tak se v čase a se změnou teplot projevilo tečení lana. Pokud jsem nahradil zářič pásma 40m ocelovým lanem (nerez), nedocílil jsem už tak hezké hodnoty impedance na pásmu 40 m. Impedance byla o několik Ohmů ztrátových odporů vyšší, ale FAN dipól byl ještě použitelný.

Poznámky:

1. Anténa v popsaném cvičení byla navržena, modelována a zkonstruována pro výšku H = 7 m. Pokud použijeme jinou výšku instalace H, musíme anténu modelovat pro tu kterou konkrétní výšku. Požadovaný průběh VSWR v závislosti na kmitočtu nastavíme pomocí délek jednotlivých zářičů.
2. Obvykle platí, že s rostoucí výškou H nám bude stoupat rezonanční kmitočet na nejnižším pásmu, tj. na 7 MHz. Např. pro výšku H = 20 m je délka L = 2 x 10200 mm, ve výšce H = 7 metrů byla jen 2 x 9900 mm.
3. S rostoucí výškou H bude ovlivňován také rezonanční kmitočet ostatních zářičů. Nemusí však platit totéž, co u délky zářiče na nejnižší pásmo. Pokud zářič pro nejnižší pásmo prodloužíme a použijeme poměrně těsnou vzájemnou vazbu (v našem případě je S = 100 mm), může dojít k požadavku na zkrácení vodičů dipólů pro vyšší pásma. Pro příklad instalace do výšky H = 20 m zde uvádím tabulku s rozměry pro H=20m. Rozměry si porovnejme s tabulkou pro H=7m. Všimněme si rovněž číselných hodnot, o kolik se zkracují bližší a vzdálenější zářiče (po prodloužení dipólu pro 7 MHz). S klesající vzájemnou vazbou se dipól pro pásmo 12 m zkrátil jen o 2 x 10 mm. Dipól pro pásmo 30 m zůstal nezměněný. Tabulka délek vodičů pro H=20m:

tabulka H=20, wires

4. Pro ilustraci uvedu též průběh VSWR pro anténu navrženou pro H=20m:

H=20 VSWR

 

5. Pro práci s EZNEC modelem s výškou instalace H=20m je zde ke stažení EZNEC model.

 

VI. Závěr

Anténa typu FAN dipól představuje osvědčenou anténu, pokud jí dáme to, co vyžaduje. Tedy navrhneme ji pro správnou výšku, ve které nám budou vyhovovat její směrové vlastnosti vyzařování. Výška musí rovněž vyhovovat impedancím paralelně zapojených dipólů, u kterých vyžadujeme, aby měly ještě použitelné VSWR, např. kolem hodnoty VSWR = 1.5 pro přímé připojení k napáječi přes balun 1:1 pro potlačení společných zemních proudů. Abychom právě tento požadavek dokázali kompromisně splnit, považuji modelovat anténu FAN dipóly pomocí NEC programů s co nejpřesnějším modelem zemního systému. Zde Real/High Accuracy.

Mezi dipóly pro jednotlivá pásma existuje vzájemná vazba a jejich nastavení na jednom pásmu ovlivní nastavení všech ostatních dipólů.
 

 

 
   TU 73, Mira, ok1ufc